Privacy Statement

Van Kalleveen Hypnotherapie respecteert de privacy van haar cliënten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

ARTIKEL 1 – WETTELIJKE BEPALINGEN

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Van Kalleveen Hypnotherapie, gevestigd te Boldershof 70, 3811 GS Amersfoort, Kvk-nummer: 82275149.

ARTIKEL 2 – DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden verzameld door de beheerder. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

 • Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:
  • Naam
  • E-mailadres/ telefoonnummer
  • Geboortejaar
  • Woonplaats
  • Korte omschrijving van de klachten.

ARTIKEL 3 – DOEL VAN DE VERWERKING

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

 • een eerste telefonische afspraak te maken

ARTIKEL 4 – REGISTRATIE PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register.

ARTIKEL 5 – UW RECHTEN MET BETREKKING TOT UW GEGEVENS

 • Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@vankalleveen-hypnotherapie.nl .
 • Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

ARTIKEL 6 – WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

ARTIKEL 7 – COMMERCIËLE AANBIEDINGEN

 • U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@vankalleveen-hypnotherapie.nl.
 • Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden.

ARTIKEL 8 – BEWAARTERMIJN GEGEVENS

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

ARTIKEL 9 – TOEPASSELIJK RECHT

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

ARTIKEL 10 – CONTACT

Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot: Theo Kalleveen, info@vankalleveen-hypnotherapie.nl .

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 27 januari 2023 tot nader order.

Hypnose

93% succes na 6 sessies

Cognitieve gedragstherapie

72% succes na 22 sessies

Psychoanalyse

38% succes na 600 sessies

Hypnose bij lichamelijke klachten Van Kalleveen Hypnotherapie Amersfoort

Theo van Kalleveen

Mijn naam is Theo van Kalleveen en al vanaf jongs af aan ben ik geïnteresseerd in mensen. Ik geniet ervan nieuwe mensen te leren kennen en om te verbinden. Dit was één van de redenen achter mijn wereldfietsreis en is één van de redenen waarom ik mijn hypnotherapie praktijk gestart ben.

Ik wil graag een bijdrage leveren in het welbevinden van anderen zodat zij de wereld en het leven als nog prettiger ervaren. Door eigen ervaring weet ik dat hypnotherapie hier een groot verschil in kan maken. Hypnotherapie is lekker to-the-point en praktisch. Daar hou ik van; snelle resultaten. Tijdens de sessies hypnotherapie maak ik graag gebruik van mijn gevoel voor humor. Want je weet; wanneer je kunt lachen om je probleem, is het eigenlijk geen probleem meer.