Inleiding

Welkom bij Van Kalleveen Hypnotherapie!

Goed dat je de algemene voorwaarden leest. Geen zorgen. Het is best wat leesvoer, maar het is zo makkelijk mogelijk gehouden.

Van Kalleveen Hypnotherapie is een eenmanszaak, waarbij Theo van Kalleveen als eigenaar verbonden is aan dit bedrijf. Je kunt hier terecht om uit de hypnose te komen die jij als je probleem ervaart.

Van Kalleveen Hypnotherapie helpt je hier met 1 tot 3 therapie sessies vanaf.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Voor het leveren van de diensten of de verkoop van producten, werkt Van Kalleveen Hypnotherapie met algemene voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden gelden voor zowel consumenten als bedrijven. Daar waar specifieke bepalingen enkel gelden voor de ene of de andere doelgroep, zal dit altijd uitdrukkelijk worden vermeld.

In dit document lees je onder welke voorwaarden en welke wederzijdse verwachtingen de dienst of een product wordt geleverd. Aan het einde van het document, wordt een aantal begrippen die je in dit document tegenkomt verder toegelicht, zodat daar geen onduidelijkheid over kan bestaan.

Voor de leesbaarheid van de algemene voorwaarden is gekozen om in plaats van ‘opdrachtgever’ in jij-vorm te schrijven.

Uit ervaring weten we namelijk hoe belangrijk duidelijke communicatie is. Is er toch iets niet helemaal helder? Schroom dan niet om je vraag te stellen.
Hartelijk dank voor het vertrouwen in Van Kalleveen Hypnotherapie. Ik kijk uit naar een fijne samenwerking!

ARTIKEL 1. WAAR DE ALGEMENE VOORWAARDEN OP VAN TOEPASSING ZIJN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op:

 • Elk aanbod of offerte waarop Van Kalleveen Hypnotherapie deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard; en
  Op elke tot stand gekomen overeenkomst (ook de overeenkomsten die op afstand worden gesloten).
 • Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele vervolgopdrachten.
 • Door de volgende zaken verklaar je dat je kennis hebt genomen van de algemene voorwaarden en dat je met deze voorwaarden akkoord gaat:
 • (Online) ondertekening of goedkeuring van een offerte of overeenkomst (waarbij de voorwaarden zijn meegezonden of er op adequate en voldoende wijze is gelinkt naar deze voorwaarden); of
 • Schriftelijk goedkeurende opdrachtverstrekking (waarbij de voorwaarden vooraf zijn meegezonden of er op adequate en voldoende wijze is gelinkt naar deze voorwaarden); of
 • De tekst van deze algemene voorwaarden kun je elektronisch inzien via de www.vankalleveen-hypnotherapie.nl.
 • Je kunt deze voorwaarden op een eenvoudige manier opslaan op bijvoorbeeld de harde schijf van jouw pc of op een USB-stick (of een andere duurzame gegevensdrager).
 • Als er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan zal de uitleg moeten plaatsvinden ‘naar de geest’ van deze voorwaarden. Met andere woorden; wat hebben wij bedoeld te regelen.
 • Een rechter kan een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig verklaren of vernietigen. Of de bepalingen worden vanzelf nietig. In al deze situaties blijven de overgebleven bepalingen volledig van toepassing.
 • Is de situatie uit het vorige artikellid aan de orde? Dan treden we samen in overleg om nieuwe bepalingen af te spreken die de nietige of vernietigde bepalingen vervangen.
  We houden daarbij in ons achterhoofd dat de strekking van de oorspronkelijke bepalingen leidend zijn.

ARTIKEL 2. HET AANBOD

 • Elk aanbod van Van Kalleveen Hypnotherapie is vrijblijvend, tenzij er sprake is van een geldigheidsduur. Die vind je dan bijvoorbeeld terug op de offerte.
 • Van Kalleveen Hypnotherapie kan een aanbod nog wijzigen, tenzij je in de tussentijd al akkoord bent gegaan met het aanbod.
 • Als Van Kalleveen Hypnotherapie een aanbod maakt dan wordt dit gebaseerd op de door jou verstrekte gegevens.
 • Onvolledigheid en/of onjuistheid van de verschafte informatie komt voor jouw rekening en risico.
 • Van Kalleveen Hypnotherapie is niet gebonden aan kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod.
 • Een mondeling aanbod door Van Kalleveen Hypnotherapie is niet bindend, tenzij deze door Van Kalleveen Hypnotherapie schriftelijk is bevestigd.
 • Van Kalleveen Hypnotherapie kan altijd prijswijzigingen doorvoeren. Je hebt dan 7 dagen nadat dit aan je kenbaar is gemaakt, het recht om alsnog af te zien van de overeenkomst.
 • Een jaarlijkse indexering, maar ook indien aantoonbaar inkoopprijzen zijn verhoogd, zijn altijd redenen tot een prijswijziging en geven je niet het recht de overeenkomst te ontbinden.
 • Offertes en tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

ARTIKEL 3. DE PRIJS

 • Alle genoemde prijzen zijn in euro’s.
 • De prijzen zijn inclusief btw.
 • Prijzen zijn exclusief abonnementen zoals Gaia, Vimeo en/of Audible.
 • Een kennismakingsgesprek is vrijblijvend en word je niet in rekening gebracht.
 • Binnen een straal van 15 kilometer vanaf Amersfoort zijn de reiskosten gratis.
 • Buiten een straal van 15 kilometer gerekend vanaf Amersfoort betaal je reiskosten (berekening kilometers o.b.v. Google Maps). Dit staat in je offerte opgenomen of zal separaat aan je gefactureerd

ARTIKEL 4. HOE DE OVEREENKOMST TOT STAND KOMT

 • Voor de goede orde, met overeenkomst wordt ook wel de opdracht bedoeld.
 • De overeenkomst komt tot stand op het moment dat je het aanbod inclusief de algemene voorwaarden mondeling of schriftelijk hebt aanvaard.
 • Een mondeling overeengekomen opdracht, zal nog wel als formaliteit schriftelijk worden bevestigd. Dit doe je door ondertekening van de opdracht, offerte, overeenkomst of opdrachtbevestiging.
 • Het is niet mogelijk de overeenkomst over te dragen aan iemand anders.
 • Het aanbod van de opdracht geeft zo duidelijk mogelijk weer wat de omvang en inhoud van de opdracht betreft, wat de duur ervan is en wat de gevraagde vergoeding is.

ARTIKEL 5. JE BEDENKTIJD (HERROEPINGSRECHT)

Dit artikel geldt uitsluitend voor consumenten

 • Je hebt normaalgesproken altijd 14 dagen bedenktijd als je een overeenkomst op afstand sluit.
 • Bijvoorbeeld je sluit de overeenkomst per telefoon, e-mail, social media, contactformulier of WhatsApp.
 • De 14 dagen bedenktijd gaat in, op de dag dat je de overeenkomst bent aangegaan.
 • Het herroepen doe je binnen 14 dagen. Je geeft dan aan Van Kalleveen Hypnotherapie door dat je gebruik wenst te maken van de wettelijke bedenktijd. Het melden van deze herroeping kun je te doen met behulp van het modelformulier (zie bijlage 1 Modelformulier voor Herroeping).
 • De koop is in ieder geval een feit, als de 14 dagen om zijn.

ARTIKEL 6. WAT JE ECHTER NIET KUNT RETOURNEREN

Dit artikel geldt uitsluitend voor consumenten

 • Van Kalleveen Hypnotherapie heeft de mogelijkheid om het recht op herroeping in een aantal gevallen uit te sluiten.
  Voor de liefhebber; dit lees je terug in artikel 6:230p, van het Burgerlijk Wetboek.
 • 1°. Het herroepingsrecht geldt niet als er sprake is van een overeenkomst tot het verrichten van diensten indien:
 • De nakoming is begonnen met jouw uitdrukkelijke voorafgaande instemming; en
  2°. Je zelf hebt verklaard afstand te doen van het recht van ontbinding zodra Van Kalleveen Hypnotherapie de overeenkomst is nagekomen;
 • De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt als Van Kalleveen Hypnotherapie dit duidelijk in het aanbod/de offerte, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

ARTIKEL 7. DE BETALING

 • De betaalverplichting ontstaat zodra er sprake is van een overeenkomst
  (die ontstaat doordat je de opdracht hebt aanvaard).
 • Betaling gebeurt na levering van de dienstverlening.
 • Je ontvangt hiervoor een digitale factuur en voldoet deze per bankoverschrijving.
 • De betaaltermijn van een factuur is 10 dagen.
 • Als er iets niet klopt in verstrekte of vermelde betaalgegevens, wil je dit dan meteen aan Van Kalleveen Hypnotherapie melden?
 • In geval van wanbetaling, heeft Van Kalleveen Hypnotherapie het recht om redelijke kosten in rekening te brengen.
 • Van Kalleveen Hypnotherapie zal je wijzen op de te late betaling en een termijn van 14 dagen gunnen om alsnog aan je betalingsverplichtingen te voldoen.
 • Blijft betaling alsnog uit? Dan ben je over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd.
 • Van Kalleveen Hypnotherapie kan de gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen:
 • 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-;
 • 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en
 • 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-.
 • Bij het niet naleven van de betalingsvoorwaarden heeft Van Kalleveen Hypnotherapie het recht de opdracht meteen te stoppen/op te schorten. Dit ontslaat je dan niet van je betaalverplichting.

ARTIKEL 8. DE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 • Van Kalleveen Hypnotherapie zal zich inspannen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren (inspanningsverplichting).
 • Je bent verantwoordelijk voor het tijdig en volledig aanleveren van informatie, dat noodzakelijk is om de opdracht uit te kunnen voeren. Dit gebeurt zowel op eigen initiatief als op verzoek van Van Kalleveen Hypnotherapie.
 • Van jou wordt volledig commitment verwacht, omdat dit noodzakelijk is voor het welslagen van de behandelingen.
 • Indien je je niet houdt aan de afspraken in de algemene voorwaarden, dan heeft Van Kalleveen Hypnotherapie het recht om de opdracht op te schorten of te ontbinden, zonder teruggaaf van de gemaakte kosten.
 • Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen, kan geen reden zijn voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 • De behandeltrajecten kunnen tot (neven)effecten leiden. Denk hierbij aan het tonen van meer eigenaarschap en leiderschap, meer voor jezelf kiezen tot het versterken (of verbreken) van relaties of het aangaan van een nieuwe functie.   Mochten deze beslissingen/eigen initiatieven op enigerlei wijze negatieve gevolgen hebben, dan kan Van Kalleveen Hypnotherapie hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld (indirecte en gevolgschade).
 • Van Kalleveen Hypnotherapie kan altijd de uitvoering van de overeenkomst aanpassen of wijzigen, als daartoe aanleiding is. Daarbij wordt uiteraard zoveel als mogelijk rekening gehouden met de overeengekomen opdracht.

ARTIKEL 9. INSCHAKELEN VAN DERDEN

 • Niet van toepassing.

ARTIKEL 10. HET BEËINDIGEN VAN DE OVEREENKOMST

 • Zowel Van Kalleveen Hypnotherapie als jij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, waarmee alle verschuldigde bedragen direct opeisbaar worden wanneer ten aanzien van de andere partij;
 • een verzoek tot faillissement
 • (voorlopige) uitstel van betaling
 • of schuldsanering;
 • wordt ingediend, zonder enige verplichting van Van Kalleveen Hypnotherapie tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.
 • Ben je consument en wil je tussentijds de overeenkomst beëindigen? Jammer! Dat gaat ten koste van de effectiviteit en het welslagen ervan.
  Je vergoedt bij beëindiging in elk geval:
 • De tot dan toe gemaakte kosten en;
 • De redelijke kosten van derving van winst.
 • Voor het kopen van een ticket of het bijwonen/volgen van bijvoorbeeld events en workshops gelden de volgende specifieke annuleringsvoorwaarden:
  Dit is restitueerbaar. Wel is het mogelijk om iemand anders in de plaats te laten komen dan wel een vergelijkbaar aanbod te krijgen (denk aan ticket voor een nieuwe datum).
 • Beëindiging doe je altijd schriftelijk.
 • Beëindiging is een feit als Van Kalleveen Hypnotherapie de ontvangst hiervan schriftelijk bevestigd heeft.
 • Als moment van beëindiging geldt datum poststempel bij beëindiging per post of de datum en het tijdstip van ontvangen van de annuleringsmail.
 • Het afzeggen van een (losse) afspraak/behandeling kan kosteloos tot 48 uur van tevoren. Binnen deze 48 uur voorafgaand aan een (losse) afspraak/behandeling heeft Van Kalleveen Hypnotherapie het recht annuleringskosten en eventuele extra kosten in rekening te brengen, zoals kosten voor geboekte ruimten, reis- en verblijfkosten, annuleringskosten et cetera.
 • Van Kalleveen Hypnotherapie kan een afspraak annuleren dan wel verzetten, omdat er niet naar behoren uitvoering kan worden gegeven aan de overeenkomst dan wel er sprake is van overmacht.
 • Is Van Kalleveen Hypnotherapie toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst, dan leidt dat niet tot restitutie van de overeengekomen prijs en/of vergoeding van schade, maar zal Van Kalleveen Hypnotherapie zich naar redelijkheid inspannen om alsnog deugdelijk na te komen. Van Kalleveen Hypnotherapie zal daarvoor geen kosten in rekening brengen.

ARTIKEL 11. OVERMACHT

Hierbij vermeldt Van Kalleveen Hypnotherapie aan jou:

 • Als Van Kalleveen Hypnotherapie gehinderd wordt of verhinderd is, dan kun je Van Kalleveen Hypnotherapie niet houden tot het nakomen van welke verplichting dan ook richting jou.
  Het gaat hier alleen om gehinderd worden of verhinderd zijn:/p>
 • Als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan de schuld van Van Kalleveen Hypnotherapie, of
  Op basis van de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen, voor rekening van Van Kalleveen Hypnotherapie komt.
 • Ingeval van zogenaamde overmacht aan de kant van Van Kalleveen Hypnotherapie, stelt Van Kalleveen Hypnotherapie jou hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 • De oorzaak,
 • De aard,
 • De mogelijk te verwachten duur van de overmacht, en
 • De bepalingen van de overeenkomst die als gevolg daarvan niet kunnen worden nagekomen.
  Van Kalleveen Hypnotherapie spant zich naar redelijkheid in om jou desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.
 • Van Kalleveen Hypnotherapie kan de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten gedurende de periode dat de overmacht voortduurt. Als deze periode langer duurt dan twee maanden, dan kunnen zowel jij als Van Kalleveen Hypnotherapie de overeenkomst ontbinden. Er is dan geen verplichting tot vergoeding van schade aan de ander.
 • Van Kalleveen Hypnotherapie kan het inmiddels nagekomen, dan wel na te komen gedeelte van de overeenkomst, afzonderlijk aan je factureren. Dit doet Van Kalleveen Hypnotherapie alleen, als zij na het ontstaan van de overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels (gedeeltelijk) is nagekomen of deze zal kunnen nakomen.
  Jij bent dan verplicht deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

ARTIKEL 12. AANSPRAKELIJKHEID BIJ CONSUMENTEN

 • Van Kalleveen Hypnotherapie is slechts aansprakelijk voor schade, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is door zijn schuld.
 • Van Kalleveen Hypnotherapie is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door:
  • Voor het feit dat jij onjuiste of onvolledige informatie hebt verstrekt;
  • Door jouw handelen of nalaten;
  • Als je zelf bent afgeweken van adviezen, aangedragen perspectieven, je niet hebt gehouden aan gestelde voorwaarden of eisen, in de meest brede zin van het woord;
  • Voor mondeling gedane adviezen, uitspraken, etc. die niet op schrift zijn gesteld;
  • Tekortkomingen van (ingeschakelde) derden. Hiervoor vrijwaar je Van Kalleveen Hypnotherapie;
  • Overmachtssituaties.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID BIJ BEDRIJVEN

 • Van Kalleveen Hypnotherapie is bij de uitvoering van een overeenkomst voor zakelijke klanten nooit tot enige schadevergoeding gehouden dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is neergelegd.
 • Alvorens je tot een claim overgaat, dien je met Van Kalleveen Hypnotherapie in overleg te treden om tot een oplossing te komen.
 • Van Kalleveen Hypnotherapie is altijd aansprakelijk, in geval van aantoonbare opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid.
 • Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.
 • De aansprakelijkheid is beperkt tot aantoonbare, toerekenbare en directe schade.
 • Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 • Van Kalleveen Hypnotherapie is enkel aansprakelijk tot de hoogte van de uitkering van de verzekeraar. Mocht de verzekeraar onverhoopt niet overgaan tot uitkering, dan is Van Kalleveen Hypnotherapie aansprakelijk tot maximaal tweemaal de factuurwaarde, althans dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • Van Kalleveen Hypnotherapie kan in elk geval niet aansprakelijk worden gehouden:
  • Voor het feit dat jij onjuiste of onvolledige informatie hebt verstrekt;
  • Door jouw handelen of nalaten;
  • Als je zelf bent afgeweken van adviezen, aangedragen perspectieven, je niet hebt gehouden aan gestelde voorwaarden of eisen, in de meest brede zin van het woord;
  • Voor mondeling gedane adviezen, uitspraken, etc. die niet op schrift zijn gesteld;
  • Tekortkomingen van (ingeschakelde) derden. Hiervoor vrijwaar je Van Kalleveen Hypnotherapie.

ARTIKEL 14. WELZIJN

 • Je verklaart dat je voldoende op de hoogte bent gesteld van de aard en inhoud van de desbetreffende diensten van Van Kalleveen Hypnotherapie.
 • Als je twijfelt of het gepast is om deel te kunnen (blijven) nemen aan een dienst, uit oogpunt van je welzijn, is het oordeel van Van Kalleveen Hypnotherapie doorslaggevend.

ARTIKEL 15. HEB JE EEN KLACHT?

 • Van Kalleveen Hypnotherapie doet zal er alles aan om klachten te voorkomen.
 • Bij een (mogelijk) tekortschieten van Van Kalleveen Hypnotherapie in de uitvoering van de overeenkomst, stel je Van Kalleveen Hypnotherapie hiervan binnen 7 dagen (en uiterlijk 2 maanden) na constatering schriftelijk in kennis.
 • Van Kalleveen Hypnotherapie is een organisatie aangesloten bij Nibig, waarbij voldaan wordt aan de verplichting rondom de Wkkgz.
 • Van Kalleveen Hypnotherapie zal eerst de klacht proberen minnelijk op te lossen. Mochten partijen niet tot een tevreden afhandeling komen, dan bestaat de mogelijkheid de klacht voor te legen aan de klachtencommissie of klachtenfunctionaris van de organisatie genoemd in lid 3.
 • Klachten geven je niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.
 • Klachten over geleverde diensten (of producten) kunnen nooit een reden zijn voor het bedingen van een korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

ARTIKEL 16. GEHEIMHOUDING EN PRIVACY/AVG

 • Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.
 • Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 • De geheimhoudingsverplichting geldt niet indien:
  • Van Kalleveen Hypnotherapie verplicht is tot openbaarmaking op grond van de wet of een bindende uitspraak van de rechter of overheidsorgaan;
  • de informatie algemeen bekend is of wordt;
  • Van Kalleveen Hypnotherapie optreedt voor zichzelf in een juridische procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
 • Persoonsgegevens die Van Kalleveen Hypnotherapie verwerkt, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel en grondslag. Voor meer informatie wordt verwezen naar de privacyverklaring van Van Kalleveen Hypnotherapie.

ARTIKEL 17. EIGENDOMSRECHTEN

 • Alle bestaande en uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom (waaronder het octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht) op de resultaten uit de opdracht, in de meest ruime zin van het woord, komen toe aan Van Kalleveen Hypnotherapie. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Van Kalleveen Hypnotherapie daartoe bevoegd.
 • Verkoop, verveelvoudiging, openbaarmaking en/of vermeerdering, zulks in de meest ruime zin van het woord, mag alleen met uitdrukkelijk schriftelijke goedkeuring van Van Kalleveen Hypnotherapie.
 • Van Kalleveen Hypnotherapie kan bij gebleken schending van de in dit artikel bedoelde rechten, een zelf vast te stellen maar wel redelijke vergoeding, in rekening bij u brengen. Dit laat het eisen van een schadevergoeding onverlet.
 • Van Kalleveen Hypnotherapie behoudt het recht, de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis, voor andere doeleinden te gebruiken. Van Kalleveen Hypnotherapie mag daarbij vertrouwelijke informatie niet ter kennis van derden brengen.

ARTIKEL 18. WIJZIGING VOORWAARDEN EN VINDBAARHEID

 • Van Kalleveen Hypnotherapie kan deze algemene voorwaarden wijzigen of aanvullen.
 • De meest actuele versie van de voorwaarden is steeds vindbaar via de website van Van Kalleveen Hypnotherapie.

ARTIKEL 19. IS ER SPRAKE VAN EEN GESCHIL?

 • Van een geschil is sprake als één van de partijen dat stelt.
 • Partijen zullen zich eerst tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg op te lossen. Mocht dat niet lukken dan kunnen partijen een beroep doen op de rechter.
 • De rechtbank in het arrondissement van de vestigingsplaats van Van Kalleveen Hypnotherapie is bevoegd van geschillen kennis te nemen. Dit is anders als de wet dwingend anders voorschrijft. Van Kalleveen Hypnotherapie kan altijd een geschil aan een andere rechter voorleggen.
 • Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook in het geval bij buitenlandse opdrachtgevers.

TOT SLOT

Dit waren de algemene voorwaarden van Van Kalleveen Hypnotherapie.
Overzichtelijk, toch?

Hierna lees je nog de definities en tref je het Modelformulier voor Herroeping aan.
Mocht Van Kalleveen Hypnotherapie in de toekomst iets gaan veranderen aan deze voorwaarden, dan lees je dat op de website.

DEFINITIES

Van Kalleveen Hypnotherapie staat voor simpele en duidelijke voorwaarden.
Soms kom je echter niet onder bepaalde (juridische) begrippen uit. Daarom worden deze hieronder toegelicht:

 • Aanbieding: de rechtshandeling, het aanbod, al dan niet mondeling, die na aanvaarding ervan tot een overeenkomst leidt
  (zoals bedoeld in artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek).
 • Annulering: Alle vormen van beëindigen of ontbinden van de overeenkomst.
 • AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen je gebruik kunt maken van je herroepingsrecht.
 • Bedrijf: een natuurlijk persoon in de uitoefening van een beroep of bedrijf (bijvoorbeeld eenmanszaak, vof of maatschap), dan wel een rechtspersoon.
 • Consument: een natuurlijk persoon, ook wel particulier genoemd.
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de opdrachtgever om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 • Koop op afstand: een overeenkomst waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals telefonische of digitale verkoop.
 • Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die Van Kalleveen Hypnotherapie ter beschikking stelt die je kan invullen wanneer je gebruik wilt maken van je bedenktijd.
 • Mondeling: Onder mondeling wordt verstaan, alles wat niet schriftelijk is.
 • Offerte: Elke aanbieding van Van Kalleveen Hypnotherapie die je wordt gedaan naar aanleiding van een verzoek tot het uitvoeren van een opdracht.
 • Opdracht: De dienstverlening of het product dat door Van Kalleveen Hypnotherapie geleverd wordt.
 • Schriftelijk: Alle communicatie tussen Van Kalleveen Hypnotherapie die betrekking heeft op de opdracht zowel elektronisch, via social media of anderszins.
 • Overeenkomst: de afspraak of afspraken, zowel mondeling als schriftelijk, tussen Van Kalleveen Hypnotherapie en jou waarin omschreven dan wel mondeling besproken is, staat welke dienst of product Van Kalleveen Hypnotherapie tegen welke vergoeding en onder welke voorwaarden zal verrichten.
 • Overmacht: naast wat er in de wet en jurisprudentie wordt verstaan onder overmacht, wordt hieronder verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Van Kalleveen Hypnotherapie geen invloed kan uitoefenen. En waardoor Van Kalleveen Hypnotherapie niet of niet-tijdig in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt mede (en dus niet uitsluitend) verstaan:
 • Mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme;
 • Een dag of dagen van nationale rouw;
 • Contingentering- of andere overheidsmaatregelen;
 • Overheidsbesluiten;
 • Werkstaking;
 • Natuurrampen;
 • Ziekte of (kortdurende) arbeidsongeschiktheid van Van Kalleveen Hypnotherapie;
 • Sterfgevallen binnen de familie- of vriendenkring;
 • Epidemieën of pandemieën;
 • Computerstoringen;
 • Vertraagde leveringen van derden of andere overmachtssituaties bij derden;
 • Partijen: Van Kalleveen Hypnotherapie en jij samen.
 • Wkkgz: Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.
 • Zakelijke klant: een natuurlijk persoon in de uitoefening van een beroep of bedrijf (bijvoorbeeld eenmanszaak, vof of maatschap), dan wel een rechtspersoon.
Hypnose

93% succes na 6 sessies

Cognitieve gedragstherapie

72% succes na 22 sessies

Psychoanalyse

38% succes na 600 sessies

Hypnose bij lichamelijke klachten Van Kalleveen Hypnotherapie Amersfoort

Theo van Kalleveen

Mijn naam is Theo van Kalleveen en al vanaf jongs af aan ben ik geïnteresseerd in mensen. Ik geniet ervan nieuwe mensen te leren kennen en om te verbinden. Dit was één van de redenen achter mijn wereldfietsreis en is één van de redenen waarom ik mijn hypnotherapie praktijk gestart ben.

Ik wil graag een bijdrage leveren in het welbevinden van anderen zodat zij de wereld en het leven als nog prettiger ervaren. Door eigen ervaring weet ik dat hypnotherapie hier een groot verschil in kan maken. Hypnotherapie is lekker to-the-point en praktisch. Daar hou ik van; snelle resultaten. Tijdens de sessies hypnotherapie maak ik graag gebruik van mijn gevoel voor humor. Want je weet; wanneer je kunt lachen om je probleem, is het eigenlijk geen probleem meer.